Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych)
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest Pracownia Ceramiczna Kamionka Paula Strojna-Dworzecka adres: ul. Mirabelki 11, 05-152 Pieńków NIP 6631641214 (dalej „My” lub „Administrator”)
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można napisać do nas na adres mailowy: pracowniaceramicznakamionka@gmail.com lub na adres Pracownia Ceramiczna Kamionka Paula Strojna-Dworzecka adres: ul. Mirabelki 11, 05-152 Pieńków.
Dane osobowe otrzymaliśmy od Pana/Pani w związku z prowadzoną przez nas działalność gospodarczą, czyli zostały nam one udostępnione na mocy zawartej umowy.
Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania zawartej między nami umowy, a także do kontaktowania się z Panem/Panią, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług oraz celach przedstawienia oferty handlowej po zakończeniu trwania umowy.
Gwarantujemy spełnienie następujących Pana/Pani praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) tj.:
– prawo dostępu
– sprostowania oraz usunięcia Pana/Pani danych – w określonych przypadkach,
– ograniczenia ich przetwarzania,
– prawo do ich przenoszenia,
– prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
Z uprawnień tych może Pan/Pani skorzystać gdy:
– w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pana/Pani dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofnie Pan/Pani swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych; Pana/Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
– w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pan/Pani, że dane są nieprawidłowe; może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pana/Pani dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej z Panem/Panią umowy oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pana danych osobowych do organu nadzorczego, którym od 25 mam 2018 r. jest Prezes Ochrony Danych Osobowych.
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane:
– podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
– osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych i zobowiązanych do tajemnicy danych osobowych,
– podmiotom świadczącym usługi: doręczenia korespondencji, świadczenia usług archiwizacyjnych, obsługi hostingowej, obsługi IT.
Przechowujemy i przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas trwania umowy, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych oraz informacyjnych.

Scroll to Top