REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH CERAMICZNYCH

1. W roku szklonym 2021/22 odbędzie się 30 warsztatów ceramicznych po 45 minut.

2. Pracownia Ceramiczna Kamionka gwarantuje ciągłość warsztatów. W przypadku nieobecności instruktora, lub w przypadku braku możliwości przeprowadzenia zajęć z powodów innych (np. wyjazd grupy na wycieczkę) organizowane jest zastępstwo lub zajęcia zostają odrobione w innym terminie.

3 Warsztaty ceramiczne prowadzone są odpłatnie. Ilość spotkań kursu w roku szkolnym to 20, 25 lub 30 (w zależności od placówki) jednostek zajęciowych po 45 min.

4. Cena za kurs oraz wysokość raty jest podana w mailu zwrotnym po wypełnieniu Deklaracji Uczestnictwa w warsztatach ceramicznych, w zależności ile jest zajęć w roku szkolnym.

5. Opłata wnoszona jest w 10 ratach. na numer konta oraz wg harmonogramu opłat podanego w odpowiedzi na deklarację uczestnictwa wysłaną przez rodzica/opiekuna prawnego drogą mailową.

6. Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do terminowego regulowania opłat do 5 dnia każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia, zgodnie z obowiązującym cennikiem i harmonogramem.

7.W przypadku późniejszego dołączenia do grupy wysokość i ilość rat zostaje obliczona indywidualnie.

8. Rachunki/faktury wystawiane są na życzenie Rodzica/Opiekuna prawnego.

9. Za nieobecność na zajęciach opłaty nie są zwracane.

10. Jeżeli w placówce jest więcej niż jedna grupa istnieje możliwość odrobienia zajęć po wcześniejszym ustaleniu/informacji telefonicznej lub mailowej ze strony Rodzica/Opiekuna prawnego. Istnieje również możliwość odrobienia warsztatów w Pracowni przy ul. Herbowej 19, w Warszawie po wcześniejszym umówieniu się.

11. W cenę wliczone są wszystkie materiały, wypały prac, oraz opakowania. Wszystkie prace są własnością dziecka.

12. Pracownia zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikowi w czasie trwania zajęć.

13. Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach ceramicznych może nastąpić w dowolnej chwili trwania kursu. po wcześniejszym uregulowania ewentualnych zaległości w płatnościach. Należy jednak poinformować o tym fakcie wysyłając drogą mailową biuro@pckamionka.pl

14. może nie zabrać uczestnika na warsztaty, jeżeli Rodzic/Opiekun prawny zalega z zapłatą za warsztaty ceramiczne.

15. W przypadku złożenia rezygnacji z warsztatów ceramicznych lub nie możliwości prowadzenia warsztatów z powodu Covid-19 w ciągu trwania kursu nadpłaty wynikające z rozliczeń będą zwracane.

16.Pracownia Ceramiczna Kamionka Paula Strojna-Dworzecka, oświadcza iż przestrzega procedur związanych z Covid-19.

17.Pracownia Ceramiczna Kamionka oraz instruktorzy prowadzący warsztaty posiadają ubezpieczenie OC.