REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH CERAMICZNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WARSZTATACH CERAMICZNYCH

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin ustala zasady warsztatów ceramicznych, które są organizowane przez PRACOWNIĘ CERAMICZNĄ KAMIONKA PAULA STROJNA-DWORZECKA, reprezentowaną przez Paulę Strojną-Dworzecką  (właścicielka), 05-152 Pieńków, ul. Mirabelki 11 NIP: 6631641214.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez PRACOWNIĘ CERAMICZNĄ KAMIONKA oraz korzystaniem usług dostarczanych przez PRACOWNIĘ CERAMICZNĄ KAMIONKA są zobowiązane do zapoznania się i akceptację Regulaminu oraz zapoznania się z Polityką Prywatności PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA. W przypadku osób niepełnoletnich, Regulamin i Polityka prywatności dotyczy także jej opiekunów prawnych.

 • 2. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH (ZAPISY)

Na zajęcia może zapisać się osoba, która ukończyła 18 lat. Osobę niepełnoletnią zapisuje  rodzic / opiekun prawny. O miejscu w grupie decyduje kolejność zgłoszeń oraz liczba dostępnych miejsc. Aby osoba zainteresowana mogła uczestniczyć w zajęciach wymagane jest spełnienie następujących zasad uczestnictwa w zajęciach:

– Wysłanie przez osobę zainteresowaną zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach drogą elektroniczną.

– Zgłoszenie odbywa się za pomocą formularza zapisów na stronie www.pckamionka.pl lub w wyjątkowych sytuacjach bezpośrednio na adres e-mail biuro@pckamionka.pl.

– Zgłoszenie mailowe powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika (w przypadku zajęć dla dzieci), adres e-mail uczestnika, numer telefonu uczestnika, a także jeśli dotyczy, imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna prawnego.

 – zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptacja.

 – Uzyskanie od PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA drogą elektroniczną (e-mail) potwierdzenia zgłoszenia zawierającego informację o możliwości uczestnictwa w zajęciach.

– Uiszczenie stosownej opłaty za wybrany pakiet zajęć wg. obowiązującego w danym sezonie cennika.

– Po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Nazwa firmy, nazwa właściciela, regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA. Treść Polityki Prywatności jest dostępna na stronie www.pckamionka.pl . Zajęcia są prowadzone w formie kursu. Uczestnicy podlegają rocznemu cyklowi warsztatów pod okiem instruktora. Uczestnicy kursu uczą się pracować z gliną od podstaw we własnym tempie. Warsztaty ceramiczne prowadzone przez PRACOWNIĘ CERAMICNĄ KAMIONKA dają możliwość pracy w grupie , gdzie każdy ma inny stopień zaawansowania. Uczestnicy maja możliwość pracować nad estetyką, sensoryką, wrażliwością.   Rok szkolny zaczyna się na początku września, a kończy w czerwcu (konkretna data jest zmienna). Warsztaty ceramiczne prowadzone są w wybranych placówkach szkolnych i przedszkolnych oraz w pracowni przy ul. Herbowej 19, Warszawa. Warsztaty w pracowni prowadzone według grafiku dostępnego na stronie www.pckamionka.pl . Zajęcia w pracowni prowadzone są w formie kursu, według wykupionych przez uczestnika karnetów.  

W ramach uczestnictwa w zajęciach uczestnicy mają prawo:

– Wstępu do obiektu PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA oraz uczestniczenia w prowadzonych na jego terenie zajęciach.

– Uczestnictwa w warsztatach na terenie placówki szkolnej lub przedszkolnej do której dziecko uczęszcza w roku szkolnym.

– Kontaktować się z PRACOWNIĄ CERAMICZNĄ KAMIONKA  w sprawach organizacyjnych dotyczących zajęć.

– Zgłosić nieobecność na zajęciach.

 – Odpracować zgłoszoną nieobecność w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia (odrabianie zajęć odbywa się zgodnie z zapisami w punkcie § 4. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH.

 – Korzystać z rad instruktora prowadzącego zajęcia.

– Korzystać z dostępnych narzędzi i materiałów  zapewnianych przez PRACOWNIĘ CERAMICZNĄ KAMIONKA  w ramach świadczonej usługi zajęć, w tym również toalet.

 • 3. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH (REZYGNACJA Z ZAPISU)

Opłata miesięczna stanowi opłatę za przynależność do grupy.

 1. Z tytułu świadczenia usług przez PRACOWNIĘ CERAMICZNĄ KAMIONKA Uczestnik lub Opiekun zobowiązany jest uiszczać́ na rzecz PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA  miesięczną̨ opłatę̨ za przynależność́ do grupy stosownie do cennika podawanego na początku roku szkolnego,  różnego dla każdej z placówek, dostępnego na stronie www.pckamionka.pl Cennik warsztatów w pracowni dostępny jest na stronie www.pckamionka.pl
 2. Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia całości kwoty za miesiąc, niezależnie od pojedynczych nieobecności na zajęciach, gdyż̇ opłata obowiązuje za przynależność́ do poszczególnych grup. Odrabianie planowanych nieobecności odbywa się zgodnie z zapisami w punkcie § 4. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH. ODRABIANIE ZAJĘĆ.
 3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z zapisu do grupy obowiązkiem uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego jest konieczność przesłania rezygnacji na adres email biuro@pckamionka.pl
 4. Rezygnacja uczestnictwa jest możliwa w każdym momencie kursu, po wcześniejszym uregulowaniu wszystkich należności za odbyte warsztaty.
 5. Zasady § 3. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH (REZYGNACJA Z ZAPISU) nie dotyczą zajęć prowadzonych w pracowni (ul. Herbowa 19, Warszawa)
 • 4. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH (ODRABIANIE ZAJĘĆ)
 1. Jeżeli w placówce szkolnej lub przedszkolnej jest więcej niż jedna grupa istnieje możliwość odrobienia warsztatów po wcześniejszym skontaktowaniem się poprzez maila (biuro@pckamionka.pl) w celu ustalenia szczegółów odrabiania zajęć.

Rezygnacja z uczestnictwa w regularnych zajęciach tzn. przynależności do grupy jest jednoznaczna z rezygnacją z nieodrobionych dotychczas nieobecności.

 1. § 4 ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH (ODRABIANIE ZAJĘĆ) nie dotyczą warsztatów prowadzonych w pracowni (ul. Herbowa 19, Warszawa)
 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH (REZYGNACJA Z ZAJĘĆ)

1.Obowiązkiem uczestnika lub rodzica / prawnego opiekuna jest poinformowanie PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA  o rezygnacji z zajęć.

 1. Informacja musi zostać przesłana w wiadomości e-mail na adres biuro@pckamionka.pl . W przypadku braku informacji o rezygnacji z zajęć, opłata za warsztaty zostanie naliczona.
 • 6. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH (ODWOŁANIE ZAJĘĆ)

1.W przypadku choroby instruktora, bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć, PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA  w pierwszej kolejności stara się zorganizować zastępstwo.

 1. PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa. Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie prawni powiadamiani są o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości SMS.
 2. W przypadku odwołania zajęć przez PRACOWNIĘ CERAMICZNĄ KAMIONKA:

– w placówkach gdzie zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu, odrabiamy zajęcia w kolejnym wolnym terminie

– w placówkach gdzie zajęcia odbywają się raz w tygodniu (kurs 30 warsztatów)  – mamy zapas dni do przeprowadzania odwołanych warsztatów.

– w pracowni – nie naliczana jest opłata za nieodbyte warsztaty . 

 • 7. ZASADY POBIERANIA OPŁAT ZA ZAJĘCIA

Opłata miesięczna stanowi opłatę za przynależność do grupy.

 1. Z tytułu świadczenia usług przez PRACOWNIĘ CERAMICZNĄ KAMIONKA Uczestnik lub Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest uiszczać́ na rzecz PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA  miesięczną̨ opłatę̨ za przynależność́ do grupy stosownie do cennika dostępnego na stronie www.pckamionka.pl lub podanego w materiałach informacyjnych.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia całości kwoty za miesiąc, niezależnie od pojedynczych nieobecności na zajęciach, oraz niezależnie od ilości warsztatów w danym miesiącu, gdyż̇ opłata obowiązuje za kurs podzielony na równe raty.
 3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z zapisu do grupy obowiązkiem uczestnika lub rodzica / opiekuna prawnego jest konieczność przesłania rezygnacji na adres email biuro@pckamionka.pl .
 4. Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia całości kwoty za miesiąc, niezależnie od pojedynczych nieobecności na zajęciach, gdyż̇ opłata obowiązuje za kurs. Odrabianie planowanych nieobecności odbywa się zgodnie z zapisami w punkcie § 4. ZASADY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH. ODRABIANIE ZAJĘĆ.
 5. Płatności za zajęcia są realizowane w formie miesięcznej opłaty, płatnej z góry do 5 dnia danego miesiąca.
 6. Wysokość opłaty za pojedyncze zajęcia jest uzależniona od grupy, do której uczestnik został zakwalifikowany.
 7. Za uczestnictwo w zajęciach pobierane są opłaty od uczestników wg. cennika podanego bezpośrednio rodzicom/opiekunom prawnym podczas spotkań promocyjnych lub w odpowiedzi na zgłoszenia lub podane w materiałach promocyjnych.
 8. Na podstawie zapisu uczestnik zostaje zakwalifikowany do stałej grupy.
 9. Opłaty za zajęcia odbywają się w formie przelewu bankowego na konto PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA PAULA STROJNA-DWORZECKA, UL. MIRABELKI 11,05-152 PIEŃKÓW NIP 6631641214 na nr konta 65 1090 1014 0000 0001 3191 6823. W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko uczestnika oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata, placówka, grupa.
 10. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za zajęcia proszone są o przesłanie wiadomości email z pełnymi danymi na jakie ma być wystawiona faktura. Faktura może zostać wystawiona do końca roku kalendarzowego za dany rok. Wiadomość proszę przesłać na adres biuro@pckamionka.pl.

11.W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które dokonały wpłaty za zajęcia. Powtarzające się opóźnienia w płatnościach lub brak reakcji na prośby o uregulowanie płatności mogą być podstawą do skreślenia z listy uczestników zajęć. Instruktor ma prawo nie wziąć Uczestnika na zajęcia, które nie zostały wcześniej opłacone. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć. Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, zostaje mu zwrócona cała kwota, którą wpłacił. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.

 • 8. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

W celu prawidłowego korzystania ze Strony www.pckamionka.pl  i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
– posiadanie dostępu do sieci Internet;
-bposiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
– posiadanie aktywnego konta e-mail.
Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.

 • 9. BEZPIECZEŃSTWO

1.Uczestnicy zajęć mają obowiązek stosować się do poleceń instruktora.

2.Instruktorzy biorą odpowiedzialność za uczestników zajęć tylko w godzinach zajęć danej grupy. Rodzic / prawny opiekun ma obowiązek odebrać dziecko punktualnie po zakończeniu zajęć – dotyczy zajęć w Pracowni, ul. Herbowa 19, Warszawa. W placówkach dzieci opuszczają zajęcia same lub są odprowadzane przez instruktorów do odpowiednich sal w zależności od zasad panujących w danej placówce.

3.PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy mogą ubezpieczyć się we własnym zakresie.

4.PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA  i jej instruktorzy posiadają ubezpieczenie OC. PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą na salę, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA. Uczestnik lub w jego imieniu rodzic/opiekun prawny taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu, podczas zapisu.

5.Osoby, które nie zastosują się do Regulaminu, których zachowanie będzie regularnie przeszkadzało innym kursantom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA mogą zostać usunięte z listy uczestników zajęć.

6.PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia Uczestnika. Jednocześnie Uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i wbrew zaleceniom instruktora.

 • 10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA (m.in. filmów, opisów i zdjęć) oraz w mediach elektronicznych, w których PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA posiada konto, bez pisemnej zgody właściciela PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA.

2.PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA informuje, że teren obiektu Herbowa 19, Warszawa jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie obiektu jest skrupulatnie rejestrowane (video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy.  Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki Herbowa 19, Warszawa.

3.Placówki szkolne i przedszkolne kierują się własnymi Regulaminami, do których PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA dostosowuje się do nich.

4.Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w zajęciach, Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie.

5.Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z organizatorem, tj. PRACOWNIĄ CERAMICZNĄ KAMIONKA. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

6.Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA zajęć, wizerunku instruktora czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

 • 11. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.Teren PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA jest w pełni terenem prywatnym.

2.PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA informuje, iż przedmiotem usługi są zajęcia organizowane w formie kursu.

3.Zajęcia prowadzone w PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA lub w placówkach szkolno-przedszkolnych lub innych według indywidualnych ustaleń i  są zajęciami/warsztatami ceramicznymi.

4.Do lepienia lub toczenia na kole garncarskich wykorzystywane są różne techniki i materiały, które dostarcza PRACOWNIIA CERAMICZNA KAMIONKA.

 1. PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA wypala prace uczestników według indywidualnych ustaleń w grupach.
 2. Prace ceramiczne wykonane przez uczestników są własnością PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA do momentu odbioru ich przez uczestnika.
 3. PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA zastrzega fakt, iż prace zrobione przez Uczestnika mogą ulec zniszczeniu zarówno z przyczyn źle wykonanej przez uczestnika pracy jak i nieprzewidzianych przyczyn losowych. Wówczas PRACOWNIA CERAMICNA KAMIONKA nie ponosi odpowiedzialności a uczestnik oświadcza, akceptując Regulamin, iż nie będzie ponosił z tego tytułu roszczeń.
 4. Zasady funkcjonowania w PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA, przy ul. Herbowa 19, 05-152 Warszawa są określone w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.

5.Uczestnik lub jego opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne powstałe w wyniku swego działania / działania dziecka, na które narazi PRACOWNIĘ CERAMICZNĄ KAMIONKA.

6.W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2023 obowiązuje na czas nieokreślony.

8.Treść Regulaminu, a także jego zmian, dostępna jest w biurze PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA.

 • 12 DANE OSOBOWE

W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, dostępne są w biurze PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA lub na stronie www.pckamionka.pl w Polityce Prywatności.

 • 13 ODSTĄPIENIE I REKLAMACJA
 1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorca o cechach konsumenta (należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z jej działalnością zawodową) może skorzystać z prawa do odstąpienia od dokonanych czynności prawnych poza lokalem w ciągu 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, wysyłając oświadczenie Organizatorowi.
 2. Wyjątek stanowi sytuacja, w której świadczenie usługi rozpoczęło się na wyraźną zgodę konsumenta lub przedsiębiorcy o cechach konsumenta i został on poinformowany, że utraci prawo do odstąpienia.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w chwili otrzymania przez Uczestnika dokumentów potwierdzających zapis Uczestnika na zajęcia.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA ul. Mirabelki 11,05-152 Pieńków bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Organizatora: biuro@pckamionka.pl, Oświadczenie można złożyć również na formularzu dostarczonym z pozostałymi dokumentami oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany w ust. 3 adres. Wykonawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta i Przedsiębiorca o cechach konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Usługodawcą.
 4. Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
 5. Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 6. Konsument lub przedsiębiorca o cechach konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 7. ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Imię i nazwisko Adres Nazwa i adres przedsiębiorcy Oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od dokonanych czynności prawnych poza lokalem Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od dokonanych czynności prawnych poza lokalem polegających na …………………………………………………………………………………………………………………………… . Data dokonania czynności prawnych poza lokalem………………………..………………. …………………………………… Podpis (*) Niepotrzebne skreślić

 

 

 

ZASADY WARSZTATÓW PROWADZONYCH W PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA UL. Herbowa 19, Warszawa

ZAŁĄCZNIK NUMER 1.

Uczestnictwo  w warsztatach w Pracowni Ceramicznej Kamionka przy ul. Herbowej 19 w Warszawie jest jednoznaczne z akceptacją REGULAMINU oraz zapoznaniem się z zasadami BHP Pracowni.

 1. Wszyscy UCZESTNICY warsztatów zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz REGULAMINU Pracowni Ceramicznej Kamionka.
 2. UCZESTNIK zobowiązany jest uważać na prace innych uczestników.
 3. UCZESTNIK nie dotyka żadnych prac, które nie należą do niego.
 4. UCZESTNIK zachowuje wszelka ostrożność przy zdejmowaniu i odkładaniu swoich prac z półek.
 5. UCZESTNIK nie rozpakowuje prac przykrytych folią, jeżeli nie jest pewien, że to jego prace.
 6. UCZESTNIK zobowiązany jest szkliwić prace zgodnie ze wskazówkami instruktora (szczególnie nie szkliwić w miejscu styku pracy z półką)
 7. Na zakończenie UCZESTNIK zobowiązany jest sprawdzić czy praca nie jest zabrudzona szkliwem i szkliwo nie będzie stykać się z półką i dystansem.
 8. UCZESTNIK zobowiązany jest dowiedzieć się u INSTRUKTORA jak używane szkliwo się zachowuje w piecu . W przypadku niedostosowania się do wskazówek INSTRUKTORA dotyczących szkliwienia UCZESTNIK ponosi opłatę pokrywającą czyszczenie półki w wysokości 50 zł.
 9. UCZESTNIK zobowiązany jest pozostawić swoje miejsce pracy w takim stanie w jakim je zastał.
 10. UCZESTNIK rozpoczyna sprzątanie swojego miejsca pracy 10 minut przed zakończeniem warsztatów.
 11. Warsztaty kończą się z godziną ustaloną w wydarzeniu, KARNECIE łącznie ze sprzątaniem stanowiska pracy.
 12. UCZESTNIK nie rozpoczyna nowej pracy 10 minut przed końcem warsztatów w przeciwnym wypadku ponosi koszt 65 zł za rozpoczętą godzinę.
 13. Jeżeli uczestnik nie dokończył projektu w wyznaczonym czasie, pracę pakuje w folię aby nie wyschła do kolejnych warsztatów, na których UCZESTNIK skończy pracę.
 14. UCZESTNIK podczas sprzątania stanowiska pracy zobligowany jest oczyścić narzędzia i inne używane przedmioty na sucho oraz umyć mokrą gąbką/ścierką miejsce pracy.
 15. W przypadku szkliwienia UCZESTNIK zobowiązany jest do umycia mieszadeł oraz pędzli pod bieżącą wodą z użyciem mydła i włożenie pędzli do ociekacza włosiem do góry.
 16. Kawałki niewykorzystanej, pozostałej po pracy gliny UCZESTNIK musi zapakować do worka i pokropić wodą, aby mu nie wyschła
 17. Przed odstawieniem prac na półkę do suszenia UCZESTNIK musi mieć pewność, że praca jest podpisana z dodaniem symbolu swojej grupy.
 18. WYPAŁ PRAC – piec jest uruchamiany przy pełnym załadunku, czyli musi być wystarczająca ilość prac do pełnego pieca.
 19. Przedmioty powyżej 19 centymetrów wysokości oraz średnicy 30 cm wypalane są za dodatkową opłatą: 1 szt. = 30 zł.
 20. Prace kursantów wypalane są tylko te wykonane w Pracowni Ceramicznej Kamionka podczas warsztatów w Pracowni Ceramicznej Kamionka przy ul. Herbowej 19 w Warszawie. Prace z innych miejsc wypalone są komercyjnie według cennika zamieszczonego na stronie pckamionka.pl
 21. Prace wypalane powtórnie – koszt 18 zł/kg.
 22. Ze względu na ograniczone miejsce do przechowywania, prace, które nie zostaną odebrane w ciągu 2 miesięcy od ich wykonania przekazane zostaną na aukcje charytatywne lub zostaną zutylizowane.
 23. Odbiór prac w dniu innym niż odbywanie się warsztatów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
 24. Prace stają się własnością uczestnika po ich odbiorze. Do momentu pozostawania w pracowni to PRACOWNIA CERAMICZNA KAMIONKA pozostaje ich właścicielem.
 25. Jedno spotkanie warsztatowe trwa 1,5 h (90 minut). Poza warsztatami występującymi jako Wydarzenie okazjonalne (ferie, wakacje)
 26. KARNET to 4 spotkania warsztatowe po 1,5 lub 2 spotkania warsztatowe po 1,5 h według wybranego wariantu.
 27. Cena karnetów – według obowiązującego cennika podanego na stronie pckamionka.pl
 28. W cenie KARNETU (4 warsztaty) jest 2 kg gliny, szkliwa do szkliwienia prac zrobionych podczas warsztatów w PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA , 2 x wypał, w cenie karnetu (2 warsztaty) jest 1 kg gliny, szkliwa do poszkliwienia prac wykonanych w PRACOWNI CERAMICNEJ KAMIONKA2. UCZESTNIK 2 x wypał, pojedyncze warsztaty 0,5 kg gliny , jeden wypał na biskwit.
 29. UCZESTNIK zobowiązany jest dbać o swoją glinę, czyli niewykorzystany kawałek musi szczelnie zapakować w folię oraz podpisać.
 30. KARNET zakupiony po 01.09. można wykorzystać do 30 czerwca następnego roku.
 31. Koszt dodatkowego kilograma gliny po wykorzystaniu limitu do karnetu to 65 zł kg. W cenę dokupionej gliny wliczone są dwa wypały (jeden na biskwit drugi ze szkliwem).
 32. Koszt każdej rozpoczętej godziny po zakończeniu warsztatów – 65 zł
 33. Dodatkowe koszty:

– koszt jednego wypału prac przekraczających 19 cm wysokości – dopłata 20 zł

– koszt jednego wypału prac przekraczających średnicę 30 cm – dopłata 20 zł.

– koszt przekraczający wysokość 19 cm i średnicę 30 cm – dopłata 40 zł

– koszt pokrywający koszty czyszczenia półki, dystansów wynikający z niezastosowania się do Zasad BHP Pracowni Ceramicznej Kamionka oraz instrukcji osoby prowadzącej warsztaty to 50 zł/półka.

PRACOWNIA CERAMCZNA KAMIONKA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W ZASADACH UCZESTNICTWA W WARSZTATACHCERAMICZNYCH W PRACOWNI CERAMICZNEJ KAMIONKA UL Herbowa 19, Warszwawa.

 

Scroll to Top